TAG

รางวัลลูกโลกทองคำ

อนาคตลูกโลกทองคำ ปฏิรูปเท่านั้นที่ต้องการ

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำประจำปี 2022 ซึ่งนอกจากผลรางวัลแล้วก็ไม่มีภาพข่าวอื่นใดที่จะทำให้บรรยากาศคึกคักเหมือนปีก่อนๆ เนื่องจากงานโดนชาวฮอลลีวูดบอยคอตทั้งวงการ