TAG

Hunger

คุกขังเขาได้ แต่หัวใจอย่าปรารถนา : 1+12 ภาพยนตร์ว่าด้วยการจองจำทางการเมืองและการต่อต้าน

นี่คือ 1+12 ที่จะแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ของความเย็นชาที่ผู้ปกครองจะกระทำต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง และเมื่อประชาชนเพียงจำนวนหนึ่งเริ่มลุกฮือต่อต้าน สิ่งต่างๆ รอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร